+420228226730

Obchodní podmínky a zásady EVERSTOREl s.r.o.

 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Informace pro spotřebitele
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů
 • Souhlas se zpracováním souborů cookies
 • Podmínky vrácení odměny
 • Všeobecné obchodní podmínky společnosti EVERSTOREl s.r.o.

  (Dále jen “VOP”)

  Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace Everstore se řídí těmito obchodními podmínkami.

  1. Definice

  V těchto obchodních podmínkách:

  „DB“ znamená databázi, jež je součástí Aplikace;

  „VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti EVERSTOREl s.r.o.;

  „UI“ znamená uživatelské rozhraní Aplikace dostupné Uživateli prostřednictvím Internetové adresy pro Everstore Back Office nebo aplikace Everstore získané z App Store;

  „Kupón“ znamená slevový kupón a/nebo slevový kód, který je tvořen unikátní a/nebo generickou řadou znaků, jejímž zadáním do Aplikace na místě k tomu vyznačeném v UI je spojeno snížení výše Licenční odměny;

  „Licence“ znamená nevýhradní licenci udělenou Provozovatelem Uživateli k užití Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

  „Licenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Uživatelského účtu ve výši uvedené v UI u daného Uživatelského účtu v momentě zřízení Uživatelského účtu nebo na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem a zaslaného Uživateli e-mailem;

  „Jiná platba“ znamená jakýkoliv finanční převod realizovaný prostřednictvím Aplikace odlišný od Licenční odměny;

  „Registrace“ znamená spuštění funkce Aplikace provádějící uložení Přihlašovacích údajů do DB prostřednictvím aktivace tlačítka s označením „Registace“ nebo s označením s obdobným významem (včetně překladu do cizího jazyka) Uživatelem v UI;

  „Souhlas“ Souhlas s VOP včetně souhlasu s poskytnutím osobních údajů je uživatelem konkludentně poskytnut prvním otevřením(užitím) Aplikace;

  „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména v podobě emailové adresy Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím UI a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;

  "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;

  „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

  „Aplikace“ znamená počítačový program s názvem Everstore a lze jej získat prostřednictvím služby App Store, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy www.Everstore-backoffice.de

  „Provozovatel“ znamená obchodní společnost EVERSTOREl s.r.o., IČO: 04672704, se sídlem Havlíčkova 806, 250 92 Šestajovice, spisová značka C 251585 vedená u Městského soudu v Praze;

  „Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu tvořenou doménou druhého řádu ve znění „Everstoreretail“ a/nebo „Everstore-backoffice“ a zároveň jednou z domén prvního řádu, zejména „.com“;

  „Cookies“ znamená jakýkoliv datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení, zejména IP adresu, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené v Aplikace a data a časy návštěvy Aplikace;

  „Údaje“ znamená jakékoliv údaje (data) vložené Uživatelem do Aplikace, resp. DB, vyjma Osobních údajů;

  „Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které Uživatel vloží do Aplikace, resp. DB, a Cookies;

  „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci prostřednictvím UI nebo webového prohlížeče;

  „Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Povozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;

  „iOS" je mobilní operační systém vytvořený společností Apple Inc;„app store” je část internetového obchodu iTunes Store společnosti Apple Inc.

  2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

  2.1. Zobrazení tlačítka s názvem "Přihlásit se" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

  2.2. Kliknutí Uživatele na tlačítko "Přihlášení do systému" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

  2.3. Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2. rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se zavazuje o tom Uživatele informovat v uživatelském prostředí Aplikace.

  2.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

  3. Užívání Aplikace

  3.1. Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

  3.2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace nebo na daňovém dokladu vystaveném Provozovatelem.

  3.3. V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v okamžiku, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence. Nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

  3.4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

  3.5. Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

  3.6. Uživatel nemá právo udělit podlicenci k Aplikaci; za podlicenci se považuje i umožnění použití Aplikace třetí osobě (vyjma zaměstnanců Uživatele), např. sdělením Přihlašovacích údajů. Tento zákaz se nevstahuje na Uživatele, kteří jsou advokáty, daňovými poradci, auditory a/nebo insolvenčními správci.

  3.7. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

  3.8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

  3.9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

  3.10. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

  4. Odpovědnost za škodu

  4.1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

  4.2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

  5. Databáze

  5.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

  5.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

  5.3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

  6. Osobní údaje a cookies

  6.1. Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

  7. Užívání Aplikace

  7.1. Uživatel se zavazuje Aplikace užívat pouze prostřednictvím UI způsobem neohrožujícím technické - softwarové a/nebo hardwarové technické prostředky Provozovatele a/nebo užívané Provozovatelem.

  7.2. Uživatel se zavazuje zdržet se užívání Aplikace ve zlé víře a/nebo záměrného poškozování Aplikace.

  7.3. Uživatel se zavazuje zdržet se obcházení softwarových a/nebo hardwarových technických, zejména ochranných prostředků Aplikace.

  7.4. Provozovatel má právo odstavit Aplikaci za účelem provedení její aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Uživatele prostřednictvím UI.

  7.5. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace, DB, jakýkoliv grafický prvek Aplikace, technická dokumentace Aplikace a/nebo jiné autorské dílo, obsažené v Aplikace je autorským dílem, k němuž vykonává majetková autorská práva Provozovatel.

  7.6. Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.

  7.7. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikace a jeho DB, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé, jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

  7.8. Uživatel má právo na užívání Aplikace v aktuální verzi dostupné z Internetové adresy nebo aktuální verze dostupné na Apple Store.

  7.9. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

  7.10. Provozovatel se zavazuje vyvinout úsilí k ochraně dat Uživatele vložených do Aplikace před zneužitím třetími osobami.

  7.11. Licence končí uplynutím doby, na kterou je Uživatelský účet zřízen. Doba zřízení uživatelského účtu je doba, která je uvedena v UI u daného, Uživatelem vybraného typu Uživatelského účtu v momentě jeho zřízení Uživatelem, nebo doba, která je uvedena na daňovém dokladu za licenci. To neplatí v případě, že Uživatel uplatní jakýkoliv Kupón. V takovém případě je Uživatelský účet zřízen na dobu, který je v Aplikaci, resp. DB, přiřazena k danému Kupónu.

  7.12. Provozovatel má právo Kupón i zpětně odmítnout a slevu odebrat a/nebo neposkytnout v případě, že Uživatel bude uplatněním Kupónu porušovat a/nebo obcházet podmínky uplatnění Kupónu a/nebo ustanovení těchto obchodních podmínek.

  7.13. Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost Aplikace v rozsahu minimálně 95% doby, na kterou byla Licence poskytnuta; do této doby se započítává doba odstávek Aplikace.

  7.14. Uživatel se zavazuje držet přístupové údaje v tajnosti.

  8. Platby

  8.1. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet.

  8.2. Uživatel tímto bere na vědomí, že Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro Jiné platby realizované Uživatelem a Jiné platby nejsou určeny Provozovateli.

  9. Doplňkové služby platebního terminálu Wirecard

  9.1. Doplňkové služby platebního terminálu nejsou poskytovány Provozovatelem.

  9.2. Provozovatel pouze poskytuje technické řešení (platformu) pro realizaci Doplňkových služeb a technickou podporu uživateli.

  9.3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou Doplňkových služeb platebního terminálu.

  9.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytování Doplňkových služeb se řídí výhradně smlouvou s poskytovatelem doplňkových služeb, a to včetně odpovědnosti a/nebo reklamace.

  9.5. Uživatel bere na vědomí a činí nesporným, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s poskytováním Doplňkových služeb.

  10. Povinné informace pro spotřebitele

  10.1. Tento článek VOP jje účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

  10.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

  10.3. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

  10.4. Telefonický kontakt Provozovatele je +420228226730;

  10.5. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je support@Everstoreretail.com;

  10.6. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

  10.7. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

  10.8. Uživateli nevznikají náklady na dodání;

  10.9. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome nebo Safari;

  10.10. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;

  10.11. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

  10.12. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu;

  10.13. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

  10.14. Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, také prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

  10.15. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

  10.16. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

  10.17. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

  10.18. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.

  10.19. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

  11. Změna VOP

  11.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

  11.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení a o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

  11.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

  12. Rozhodné právo

  12.1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  12.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

  13. Účinnost

  13.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31.12.2016.

  Informace pro spotřebitele

  Provozovatel tímto podle ust. § 1811 a násl. Občanského zákoníku informuje Uživatele, že: Adresa pro doručování písemností Provozovateli je Havlíčkova 806, 250 92 Šestajovice; Telefonický kontakt Provozovatele je +420228226730; Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@Everstoreretail.com. Odměna Provozovatele je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v aplikaci Everstore nebo zasláním nabídky Uživateli. Uživatel je povinen zaplatit odměnu Provozovateli jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v UI, zejména platební kartou prostřednictvím platební brány, nebo bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, č.ú 2700920077/2010, a to s variabilním symbolem, který je uveden v potvrzení doručeném(zobrazeném) Uživateli nebo na daňovém dokladu. K užívání aplikace Everstore back-office je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a/nebo Google Chrome a/nebo Mozilla FireFox a/nebo Opera, a to vždy v nejaktuálnější dostupné verzi. K používání aplikace Everstore POS je třeba zařízení iPad s iOS, a to vždy v nejaktuálnější dostupné verzi. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Údaje o uzavření smluv mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou uloženy databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Provozovatele. Smlouvu lze uzavřít v jazycích uvedených u daného státu v aplikaci Everstore. Proces uzavírání smluv je uveden výše v příslušných obchodních podmínkách uvedených v aplikaci Everstore. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském rozhraní aplikace Everstore; Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím aplikace Everstore a tam kde to uživatelské rozhraní aplikace Everstore neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci Everstore. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky a Evropské unie; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné. Provozovatel kromě mimosoudního řešení sporů ČOI nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace Everstore lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem.

  Souhlas s užitím osobních údajů

  Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním Osobních údajů Uživatelem poskytnutých prostřednictvím aplikace Everstore správci, kterým je Provozovatel, a souhlasí s tím, aby osobní údaje Uživatele byly Provozovatelem, jeho zaměstnancem a/nebo jím pověřeným obchodním partnerem zpracovány a použity. Tento souhlas je udělen na dobu tří (3) let od jeho poskytnutí nebo po dobu existence uživatelského účtu, bude-li uživatelský účet existovat i po uplynutí dvou let. Provozovatelem stanovený účel zpracování Osobních údajů Uživatele je použití Osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení subjektu (Uživateli) prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále pro marketingové a obchodní potřeby Provozovatele a jeho smluvních partnerů. V případě, že Uživatel přímo a účinně zašle Provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace Provozovatelem nadále zasílány, Provozovatel je povinen zdržet se zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Uživatel prohlašuje, že je si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a prohlašuje, že všechny Osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo obchodního vztahu. Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů, k nimž disponuje užívacími právy (způsob zpracování), zejména prostřednictvím aplikace Everstore. Souhlas Uživatele je svobodné a vědomé právní jednání, jehož obsahem je svolení subjektu údajů (Uživatele) se zpracováním Osobních údajů. Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.

  Souhlas se zpracováním souborů cookies

  PŘÍLOHA Č. 1 Co jsou soubory cookies Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám. Využívání souborů cookies V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v účinném znění si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies. Tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu dvou let Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. Účel použití souborů cookies Soubory cookies využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci používáme soubory cookies pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

  VRÁCENÍ ODMĚNY

  V případě, že provozovatel aplikace Everstore zveřejní nabídku, jejíž součástí je právo na vrácení odměny za užití aplikace Everstore, má uživatel právo na vrácení zaplacené odměny za podmínek stanovených v takové nabídce. Uživatel, který má zájem o vrácení odměny podle předchozího odstavce, může kontaktovat provozovatele s žádostí o vrácení finančních prostředků e-mailem na emailovou adresu support@Everstoreretail.com. Provozovatel aplikace Everstore vrátí finanční prostředky bankovním převodem na bankovní účet uživatele, který uživatel sdělí provozovateli. Provozovatel má právo od vrácených finančních prostředků odečíst bankovní poplatky účtované bankou za realizaci převodu. Společnost EVERSTOREl s.r.o. může žádost o refundaci zamítnout, jestliže zjistí důkaz o podvodu, zneužití refundace nebo jiném manipulativním jednání, kdy je společnost EVERSTOREl s.r.o. oprávněna vznést odpovídající protinárok.